• Beste bestuurder,

  Graag willen wij uw aandacht vragen voor de luchtruimherziening waarover onlangs door minister Harbers een principebesluit is genomen. In deze herziening wordt een lage aanvliegroute over de Provincie Utrecht voorzien richting Schiphol, beginnend in de Provincie Gelderland.

   

  Als Kerngroep Stop4deroute, waar inwoners en andere belanghebbenden bij aangesloten zijn, willen wij mensen informeren en waarschuwen. Dit omdat veel mensen nog van niets weten. Wilt u meer lezen over de aanvliegroute, dan verwijzen we u naar de algemene website.  Wij hebben grote bedenkingen en zorgen bij de argumentatie, de gevolgen en het participatieproces.

   

  Wij doen een oproep aan u: 
  • Stop de vierde aanvliegroute over Gelderland en Utrecht richting Schiphol!
  • Stel de wens van inwoners om fijn en gezond te wonen boven het belang van Schiphol om uit te breiden.
  • Vecht voor de lokale economie die nauw samenhangt met de rust en natuur in het gebied. 
  • Bescherm de Natura 2000-, stilte- en andere natuurgebieden.
  • Zet in op krimp van het aantal vliegbewegingen door het loslaten van de hub-functie van Schiphol.
  Hieronder leest u over het principebesluit, de argumentatie van het Ministerie, de gevolgen voor de inwoners, participatie en handhaving, onze oproep aan u in meer detail en reacties van inwoners op de plannen. Klik hier om de tekst te downloaden als pdf bestand.

   

  Mocht u vragen hebben, dan horen wij deze graag via info@stop4deroute.nl.

   

  Met vriendelijke groet, Kerngroep Stop4deroute

  Het besluit in het kort

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten tot een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting Schiphol. Een route waarover ca. 19% van de aankomende vluchten op Schiphol moet gaan vliegen.

   

  Het idee is dat de vluchten zich concentreren op een punt in de lucht op zo'n 70 km afstand van Schiphol. Op dat punt vliegen ze op ca. 2100-2300 meter hoogte en wordt de daling verder ingezet. Aan ieder naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier worden rondjes gevlogen als het te druk is, het slecht weer is of als Schiphol niet goed bereikbaar is.

  Argumentatie van het Ministerie

  Voor de herindeling van het luchtruim worden drie doelen genoemd: efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim, verduurzaming om de invloed van de luchtvaart op klimaat en hinder te verminderen, en verruiming van civiele capaciteit en militaire missie-effectiviteit.

   

  Bij deze herindeling komt er echter juist ruimte voor de groei van Schiphol (en mogelijk ook andere luchthavens). De wens om te groeien is onlangs door Minister Mark Harbers duidelijk uitgesproken; hij wil dat de luchthaven vanaf 2027 kan groeien. Dit staat ook in de Luchtvaartnota.

   

  Defensie gaat verhuizen naar het noorden van het land. Hierdoor komt het voor defensie gereserveerde hoger deel van het luchtruim vrij voor vluchten van Lelystad airport en de vierde aanvliegroute.

   

  Beperken van CO2-uitstoot wordt vaak genoemd in de plannen voor de herindeling. Dit is ‘greenwashing’ (een marketingtruc om duurzaam te lijken). Immers de herindeling is er om de luchtvaart te kunnen laten uitbreiden en dat betekent juist méér CO2. De reductie van 6-7% van het brandstofgebruik en daarmee CO2-uitstoot, wat in de argumentatie van de plannen gebruikt wordt, zal in werkelijkheid verwaarloosbaar zijn, omdat efficiënter vliegen (en deze reductie) over een zeer beperkt deel van de vlucht gaat.

   

  Ten slotte moet worden opgemerkt dat het hub-and-spoke-systeem van KLM, waarbij passagiers uit heel Europa naar Schiphol worden gehaald om daar over te stappen op een (intercontinentale) vlucht naar de eindbestemming, op gespannen voet staat met duurzaamheidsambities.

   

  In de argumentatie van de plannen wordt eveneens het beperken van hinder door het ontlasten van dichtbevolkte gebieden genoemd. Echter, hiermee wordt de hinder verplaatst: op sommige plaatsen zal het afnemen, maar op andere plaatsen zal het toenemen. Bij de berekeningen wordt niet verder gekeken dan de geluidscontour rondom Schiphol. Maar in de praktijk wordt ook buiten deze contouren zeer veel geluidshinder ervaren. Er wordt zelfs gerekend met gemiddelde geluidsbelastingen en dit gaat voorbij aan de piekbelastingen die voor zoveel hinder zorgen. Met de groei van Schiphol wordt de overlast sowieso groter over heel Nederland.

  Gevolgen voor de provincies en haar bewoners en natuur

  Een nieuwe naderingsroute voor Schiphol gaat voor veel ellende zorgen, omdat de vliegtuigen, minimaal 120 per dag, laag over onze provincies naar Schiphol gaan vliegen. Ook nacht- en vrachtvluchten! De nieuwe aanvliegroute zal zorgen voor veel herrie en neerslag van stikstof en fijnstof.

   

  Fijn en gezond wonen
  Geluid heeft een negatieve invloed op fijn wonen. Gesprekken in de tuin worden onderbroken als vliegtuigen overkomen. De nachtrust wordt verstoord met alle gezondheidseffecten van dien. Ook de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen beïnvloedt de gezondheid van inwoners. De WHO verklaart dat er een duidelijk kwantitatief verband bestaat tussen blootstelling aan ultrafijnstof en sterftecijfers in de bevolking.

   

  Lokale economie
  In het gebied waar de vierde route moet komen, vindt nu veel recreatie plaats. De toeristen komen voor de rust en de natuur. Het overvliegend verkeer zou deze toeristen wel eens weg kunnen jagen met alle gevolgen voor de lokale economie. Ook is het te verwachten dat de huizenprijzen omlaag gaan.

   

  Natuurgebieden en klimaat
  De route wordt voorzien over kwetsbaar natuurgebied. De vele Natura 2000-, stilte- en andere natuurgebieden zijn gevoelig voor stikstof die zal neerslaan. Nu wordt boven de 914 meter de stikstofemissie niet meegenomen in berekeningen, terwijl dit wel het advies van Remkes was. Het stikstof dat vliegtuigen uitstoten slaat immers wel neer in onze natuurgebieden.

   

  In bredere zin gaat de groei van de luchtvaart, die deze herindeling dient, ook zorgen voor een toename van CO2-uitstoot, wat in strijd is met onze klimaatdoelen en daarmee de belangen van de volgende generaties.

  Participatie en handhaving

  In de voortgangsbrief van 19 december jl. over het programma Luchtruimherziening worden de plannen beschreven voor de ontwerp- en realisatiefase. Ook het participatieproces komt aan de orde. Als de provincie er niet stevig in staat en er geen goede afspraken over participatie worden gemaakt, wordt het een keuze uit varianten. De provincie hoeft echter niet uit varianten te kiezen, maar kan ook nee zeggen.

   

  Maatschappelijke organisaties worden ook als belanghebbenden gezien en kunnen eveneens hun invloed gebruiken. Burgers worden echter buitenspel gezet, omdat het besluitvormingsproces via een Algemene Maatregel van Bestuur zal verlopen. Bij de aanleg van wegen gaat dit heel anders.

   

  Wij hebben contacten met andere bewonersgroepen rondom luchthavens, en natuur- en milieuorganisaties. Hun ervaringen zijn een waarschuwing! Participatie blijkt niet meer dan informatie, vraag en antwoord krijgen. Van werkelijke invloed is geen sprake. Vlieghoogten worden niet gehandhaafd. De milieueisen zijn vaag en er is geen sprake van een juiste normering.

   

  De IPPC rapporten zijn alarmerend over het klimaat. We zitten in een stikstofcrisis. De luchtvaart levert schade op voor de leefomgeving en het welzijn van heel veel mensen, en daarom is groei, mogelijk gemaakt door de vierde naderingsroute, in onze ogen op geen enkele manier te rechtvaardigen en is krimp van de luchtvaart noodzakelijk.
 • Onze oproep aan u

  Gemeente Arnhem, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunschoten, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Ede, Eemnes, Hilversum, Houten, Oudewater, Overbetuwe, Renswoude, Rhenen, Renkum, Scherpenzeel, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen, Wijdemeren, Woudenberg, Zeist, Provincie Utrecht en Provincie Gelderland:  

   

  Wij roepen u op zich goed te informeren over de voorgenomen vierde route vanuit meerdere bronnen, kritisch naar de verstrekte informatie te kijken, ten volste deel te nemen aan het participatieproces en hierin de belangen van de bewoners en natuur voorop te stellen.  

   

  Concreet betekent dit: 

  Kom op voor de belangen van uw inwoners, economie, de natuur en het klimaat en stop de vierde aanvliegroute over Gelderland en Utrecht richting Schiphol! Maak één vuist met de andere gemeentes en provincies richting de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Werk niet mee, maar zeg nee tegen de plannen. Geen gepolder over het verhogen van de aanvliegroute. Ervaring leert dat niet wordt gehandhaafd.  

   

  Stel de wens van inwoners om fijn en gezond te wonen boven het belang van Schiphol om uit te breiden.

   

  Vecht voor de lokale economie die nauw samenhangt met de rust en natuur in het gebied.

   

  Bescherm de Natura 2000-, stilte- en andere natuurgebieden. Stikstofuitstoot boven de 914 meter wordt niet meegerekend, maar ís er wel! 

   

  Zet in op krimp van het aantal vliegbewegingen door het loslaten van de hub-functie van Schiphol. Roep de regering op om het aantal vliegtuigbewegingen te beperken zodat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden en er aan milieueisen wordt voldaan. Zo kan ook de uitstoot van broeikasgassen, stikstofverbindingen en kankerverwekkende stoffen drastisch afnemen.

   

  Het zou mooi zijn als we samen kunnen werken en de Provincie Gelderland en Provincie Utrecht kunnen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de luchtvaart en de vierde route kunnen stoppen.  

   

  De hamvraag is: van wie is de lucht? Is deze alleen van commerciële bedrijven als Schiphol en luchtvaartmaatschappijen, of is deze van ons allemaal? Wij vinden van ons allemaal.
 • Reacties inwoners

  Op de website konden mensen hun reactie achterlaten op de vragen "waar ben je bang voor met een vierde aanvliegroute?" en "wat zou je willen?". Hieronder is een klein deel van de antwoorden die binnen zijn gekomen te vinden. Op het moment zijn er zo'n 1000 reacties binnen gekomen.

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, schade aan milieu en gezondheid. Ik wil geen groei, maar krimp van Schiphol!

  Aris, Doorn

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Stop met de uitbreiding van aanvliegroutes.

  Ariadne, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor nog meer belasting van het milieu, veel geluidoverlast. De overheid zou eindelijk eens de burgers moeten beschermen, dat is één van hun plichten. Het kan toch niet zo zijn dat de boeren beperkingen opgelegd krijgen en de luchtvaart maar door mag groeien. Laat iemand die zo nodig wil vliegen een eerlijke (kost)prijs betalen.

  Helmi, Doorn

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en verstoring van de natuur. Allereerst meer bekendheid geven over de plannen. Burgers/bewoners erbij betrekken. Alternatieven bekijken.
  Schiphol NIET VERDER UITBREIDEN !!!! Er is toch zoiets als een milieucrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, gezondheidscrisis enz. enz.

  Marcel, Driebergen

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en gezondheid. Stop uitbreiding van de luchthaven.

  Helmy, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluid en vervuiling. Stop de groei van Schiphol en investeer in een andere economie/infrastructuur.

  Mieke, Utrecht

 • Meer reacties lezen? Klik hier

   

 • Contact en social media

  Volg ons en schrijf een bericht en voeg daaraan toe #stop4deroute.

  E-mail

  Facebook

  LinkedIn

  Twitter